۱۵ دوره پیدا شد

طراحی دارو به کمک کامپیوتر – CADD

در این دوره شما دانشجویان و دانش پژووهان عزیز طراحی مبتنی بر ساختار و مبتنی بر هدف، مدل سازی مولکولی، ماشین های کوانتومی، ویژگی های شبه …

استفاده از R studio در آنالیز ژنومیکس

این دوره ی آموزشی بر روی مفاهیم پایه ی استفاده از R  تمرکز دارد و بعد از گذراندن برای یادگیری کار با نرم افزارهای پیچیده ی …

Data Carpentry – Genomics – Part 1

در این دوره، که دوره ی مقدماتی از سه گانه ی SoftwareCarpentry است، یاد می گیرید، چطور با استفاده از دستورات در Unix Shell فایل ها …