۱۵ دوره پیدا شد

الگوریتم های توالی یابی DNA

در این دوره ی آموزشی، شما روش های محاسباتی- الگوریتم ها  و ساختارهای داده – برای تجزیه و تحلیل داده های توالی یابی DNA را خواهید …

در qRT-PCR ماهر شوید.

یک بار برای همیشه qRT-PCR را بیاموزید و در آن ماهر شوید.

Data Carpentry-Genomics-Part 2

این برنامه به صورت متمرکز برنامه نویسی و نیز رسم نمودارها در زبان برنامه نویسی پایتون را طراحی و ارائه کرده است. لطفا فایل های داده را …